Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” jest przedszkolem publicznym.

Swoją siedzibę ma w budynku położonym w miejscowości Iwanowice nr 111

oraz oddział zamiejscowy w Sieciechowicach.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Iwanowice.

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy,

Aktu założycielskiego oraz Statutu.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” funkcjonuje cały rok.

Przerwa wakacyjna ustalona jest przez Organ Prowadzący

na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole  pracuje w godzinach 7.30 – 16.30 w Iwanowicach ( 9 godzin na dobę)

oraz w godzinach 7.30-15.30 w Sieciechowicach (8 godzin na dobę).

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne

w zakresie realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”

określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w czasie od 7.30 do 12.30.

Rodzice ponoszą odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole

w zakresie wykraczającym poza podstawę programową

wychowania przedszkolnego zgodnie $2 ust 1. Uchwały NR XL/379/2018

Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 stycznia 2018 r.

– opłata za godz  tych zajęć wynosi 1 zł.

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci:

– Przedszkole w Iwanowicach  oferuje posiłki kateringowe w cenie:

4 zł  – śniadanie; 6 zł – obiad;  2 zł – podwieczorek lub całodzienne wyżywienie 9, 50 zł

– Przedszkole w Sieciechowicach oferuje posiłki przygotowywane na miejscu

w przedszkolu. Stawka żywieniowa  wynosi 3,50 zł. za 2 posiłki (śniadanie, obiad);

4,5 zł. za 3 posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek). W przypadku nieobecności

dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę

dni nieobecnych.

Odpłatność za przedszkole dokonywana jest przelewem na wskazane

konto na podstawie wystawione przez przedszkole pisemnej informacji

do 25 dnia każdego miesiąca lub u intendentki w przedszkolu

do 25 dnia każdego miesiąca codziennie od 7.30 do 8.30.

Odbierać dzieci z przedszkola mogą tylko rodzice/prawni opiekunowie lub

osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów

do odbioru dziecka.

Od 1 września wszystkie dzieci przebywające w przedszkolu

są ubezpieczone. Składka na ubezpieczenie wynosi 30,00 zł i jest płatna

do 30 września u nauczycieli poszczególnych oddziałów.

Rodzic, który nie wyraża zgody na ubezpieczenie dziecka proszony

jest o dostarczenie pisemnego oświadczenia.

Wszelkich informacji dotyczących pracy przedszkola udzielają nauczyciele

poszczególnych oddziałów oraz dyrektor w ustalonych godzinach

lub w innym czasie na życzenie rodziców.

Przedszkole organizuje naukę religii w grupie 5,6- latków:

– w Iwanowicach zajęcia  prowadzi ks. mgr Marcin Żuchowicz,

– w oddziale w Sieciechowicach zajęcia prowadzi mgr Bożena Gumula.