Drodzy mieszkańcy,

w imieniu pracowników Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zapraszamy bardzo serdecznie do wypełnienia ankiety, która pomoże nam dostosować jeszcze lepiej ofertę naszego Centrum Kultury do Waszych potrzeb. Ankieta jest oczywiście anonimowa.
Ankieta będzie dostępna do dnia 31 maja włącznie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX4-x4IMld3fEe_2kpGuLfihXgQj7DrZjaN5ItedTt3IYaEg/viewform?usp=pp_url

Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa poświęcony czas!
Dziękujemy!

Zespół Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Zapraszamy Laureatów VI GMINNEGO KONKURSU „WIELKANOCNA PISANKA” do Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach po odbiór nagród w godzinach 7.00 – 15.00.
Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu GMINNEGO Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Szanowni Państwo. Drodzy Uczestnicy. Przedstawiamy wyniki IV Gminnego Konkursu na Wielkanocną Pisankę organizowanego przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i liczny udział.

W konkursie wzięło udział 35 prac.
Prace zostały podzielone na 3 kategorie wiekowe:

 • I kategoria wiekowa dzieci 3 – 6 lat (przedszkole; zerówka),
 • II kategoria wiekowa – dzieci 7 – 9 lat (klasy I- III),
 • III kategoria wiekowa – dzieci 10 – 14 lat (klasy IV – VIII),

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

 1. I kategoria wiekowa:
  • I MIEJSCE Kamila Łach
  • II MIEJSCE Kacper Karnia
  • III MIEJSCE Zuzanna Więcławska
 2. II kategoria wiekowa:
  • I MIEJSCE Ex aequo Maciej Małek; Jakub Banaś
  • II MIEJSCE Sabina Soczówka
  • III MIEJSCE Julia Obrusik
 3. III kategoria wiekowa:
  • I MIEJSCE Milena Zborowska
  • II MIEJSCE Julia Daniel
  • III MIEJSCE Julia Borówka

Szczegóły znajdziecie Państwo w linku: https://gckib.iwanowice.pl/wyniki-vi-gminnego-konkursu-na-wielkanocna-pisanke-2021/

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, działając na podstawie art. 32, 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 unauczyciela Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach, ul. Jana Pawła II 3, Oddział w Sieciechowicach, zwraca się o przesłanie danych uczniów z oraz personelu z kontaktu z osobą zarażoną.

Wykaz powinien zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko dziecka/personelu,

b) nr PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer

paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest

możliwe ustalenie danych osobowych;

c) adres odbywania kwarantanny,

d) nr telefonu do kontaktu, w przypadku uczniów nr do opiekuna dziecka.

Na liście należy wpisać nazwę placówki z oznaczeniem grupy, do której uczęszczają wykazane dzieci.

Obowiązek przekazania powyższych danych związany jest z prowadzonym dochodzeniem  epidemiologicznym. Zgodnie z art. 32a wskazanej powyżej ustawy Państwowy Inspektor Sanitarny w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, od każdego, kto takie dane posiada. Dane osób obejmują między innymi imię i nazwisko; datę urodzenia; numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych; płeć; adres miejsca zamieszkania; informacje o aktualnym miejscu pobytu; numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Odmowa udzielenia informacji organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej może skutkować odpowiedzialnością w związku z wykroczeniami określonymi w art. 114 Kodeksu wykroczeń art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia ww. postępowań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit g) i i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 607 ze zm.) okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. W związku z powyższym, mając na uwadze, że datą ostatniej styczności z osobą zakażoną był dzień 12.02.2021 r.  dzieci i personel  obecni w tym dniu w Placówce, zobowiązani są poddać się kwarantannie od 17.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r. Koniecznym jest zatem poinformowanie rodziców dzieci bądź pracowników, kiedy miał miejsce ostatni kontakt z osobą zakażoną.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.) osoba poddana obowiązkowi kwarantanny nie odbywa już jej wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

2. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obejmowania kwarantanną jak i usprawiedliwiania nieobecności w pracy dostępne są na stronie internetowej PSSE w Krakowie.

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.

Z poważaniem,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Krakowie

Kraków, 16.02.2021 r.

Drodzy Rodzice, korzystając z jeszcze świątecznego nastroju, w którym
spróbujmy zmierzać w stronę Nowego Roku 2021, pragniemy złożyć życzenia przede
wszystkim zdrowia oraz pomyślności, radości z każdej danej nam chwili, a
także tego, by nadchodzący rok był lepszy, spokojniejszy i przywracający
normalność.

Poniżej link do tegorocznych Jasełek, przygotowanych przez grupę „Pszczółki”
https://we.tl/t-PhRSGQF2z2

Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci.

OGŁOSZENIE

Organizacja pracy przedszkola w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz ferii zimowych.

 24 – 27.XII.2020r. – przerwa świąteczna

28 – 31.XII.2020r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

04 – 15.I.2021r. – ferie zimowe (dyżur)

Bardzo prosimy rodziców o wpisanie na listę dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie ferii zimowych.

Ze względu na konieczność wykorzystania urlopów przez pracowników w czasie ferii, utworzona będzie tylko jedna grupa(25 dzieci).

Pierwszeństwo mają dzieci rodziców obydwojga pracujących.

Od miesiąca listopad do odwołania , zmienia się forma odpłatności za przedszkole.

Rodziców chcących dokonać odpłatności za catering i godziny ponadwymiarowe proszeni są o kontakt telefoniczny

pod nr 669 419 500 lub 12 388 40 16.

Po informacji od rodzica pracownik podejdzie do okna  w korytarzu w celu załatwienia formalności.

UWAGA  RODZICE!

     W związku z coraz większą liczbą dzieci przechodzących na kwarantannę na skutek kontaktu

z osobami zakażonymi COVID-19, wracamy do obostrzeń zawartych

w „Procedurze Bezpieczeństwa Samorządowego Przedszkola „Słoneczne”

w Iwanowicach i Oddziale w Sieciechowicach”.

W związku z tym, ze względu bezpieczeństwa i konieczności zachowania szczególnej ostrożności od dnia 05-11-2020, rodzice nie będą wpuszczani do budynku przedszkola, a dzieciom przy wejściu będzie mierzona temperatura.

Przypominamy także, że dziecko poddawane jest przez rodziców samoizolacji od dnia pobrania wymazu od osoby podejrzanej zakażeniem COVID-19, a nie od dnia otrzymania wyniku!

Iwanowicka Akademia Futbolu organizuje zajęcia dodatkowe zajęcia dla dzieciaków w przedszkolu i zerówce,  związane z rozwijaniem sprawności fizycznej z elementami piłki nożnej. Celem jest rozwijanie koordynacji, naukę połączenia pracy indywidualnej z pracą zespołową.

IAF Cheerleders, która ma na celu nie tylko naukę układów tanecznych, ale rozwijanie poczucia rytmu, koordynacji oraz naukę połączenia pracy indywidualnej z pracą grupową.

Godziny zajęć:

Piłka nożna – poniedziałek 13:40-14:40 środa 12:40-13:35 kontakt telefoniczny: Bartek  664630304 

Taniec poniedziałek 12:30-13:30 kontakt telefoniczny: Ania 502075880

Koszt : grupy 1 raz w tygodniu- 40 zł , grupy 2 razy w tygodniu 75 zł.

W związku z wczesnymi godzinami zajęć, organizatorzy zapewniają pełną opiekę przed, w trakcie, i po zajęciach , możliwość zabierania na zajęcia i przyprowadzania dzieci do placówki. 

Innowacyjność naszych zajęć wynika z chęci dotarcia do jak największej grupy dzieci. Nie tylko pod kontem wieku ale i zainteresowań. Naszym głównym celem jest zaszczepienie w naszych podopiecznych chęci do aktywnego spędzania czasu. Motywem przewodnim zajęć w IAF jest piłka nożna, lecz prowadzone przez Nas treningi bardzo odbiegają od tych typowo piłkarskich. Wprowadzamy bardzo dużo urozmaiceń, różnorodności, a dzieci uczą się wszystkiego przez zabawy, dlatego też chłopcy czy dziewczynki nie lubiące grać w piłkę i tak czerpią radość i korzyści z naszych zajęć, ponieważ środki treningowe są bardzo uniwersalne i trafiają do nawet największych grymasów.
W ubiegłym roku poszerzyliśmy swoją ofertę z myślą głównie o dziewczynkach, i utworzyliśmy sekcje taneczną IAF Cheerleders, która ma na celu nie tylko naukę układów tanecznych, ale rozwijanie poczucia rytmu, koordynacji oraz naukę połączenia pracy indywidualnej z pracą grupową. Podczas wszystkich zajęć, w każdej z naszych sekcji, skupiamy się na pobudzaniu zdolności motorycznych, przedstawiamy prawidłowe wzorce ruchowe oraz staramy się niwelować wady postawy czy ruchu. Wszystko to robimy w formie zabaw oraz na bazie przyjaznej i zdrowej rywalizacji, dzięki czemu rozwijamy naszych najmłodszych nie tylko fizycznie ale i mentalnie. Uczestnik takich zajęć uczy się naturalnych zachowań w sporcie, radzenia sobie z porażką, wygraną, wyzwaniami, dyscypliną oraz ciężarem odpowiedzialności zbiorowej i indywidualnej. Naszym priorytetem jest aby Nasi podopieczni dorastali w przyjaznej, rodzinnej atmosferze oraz zapewnienie im wszystkiego co potrzebne do prawidłowego rozwoju.

https://www.facebook.com/IAF-Iwanowicka-Akademia-Futbolu-IAF-Cheerleaders-868174190237095