Dla rodzica

Dzień dobry!

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” jest Przedszkolem Publicznym. Swoją siedzibę ma w budynku położonym w Iwanowicach Włościańskich ul. Jana Pawła II 3 oraz w Sieciechowicach, ul. Rynek 5. 

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Iwanowice.

Jak działamy?

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, Aktu założycielskiego oraz Statutu.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” funkcjonuje cały rok. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez Organ Prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 17.00 w Iwanowicach ( 10 godzin na dobę) oraz w godzinach 7.00 – 17.00 w Sieciechowicach (10 godzin na dobę).

Świadczenia i podstawa programowa

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w czasie od 8.00 do 13.00.

Rodzice ponoszą odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie $2 ust 1. Uchwały NR XL/379/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 stycznia 2018 r. – opłata za godz tych zajęć wynosi 1 zł.

Wyżywienie

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

Przedszkole w Iwanowicach oferuje posiłki cateringowe w cenie:

  • 2,5 – śniadanie;
  • 8 zł – obiad;
  • 1,5 zł – podwieczorek
  • całodzienne wyżywienie 12,00 zł

Przedszkole w Sieciechowicach oferuje posiłki przygotowywane na miejscu w przedszkolu.

Stawka żywieniowa wynosi:

  • 1,5 zł – śniadanie,
  • 4 zł – obiad,
  • 1,5 zł podwieczorek.

W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

Odpłatność

Odpłatność za przedszkole dokonywana jest przelewem na wskazane konto na podstawie wystawione przez przedszkole pisemnej informacji do 25 dnia każdego miesiąca lub u intendentki w przedszkolu do 25 dnia każdego miesiąca codziennie od 7.00 do 9:00.

Odbierać dzieci z przedszkola mogą tylko rodzice/prawni opiekunowie lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka.

Od 1 września wszystkie dzieci przebywające w przedszkolu są ubezpieczone. Składka na ubezpieczenie wynosi 30,00 zł i jest płatna do 30 września u nauczycieli poszczególnych oddziałów. Rodzic, który nie wyraża zgody na ubezpieczenie dziecka proszony jest o dostarczenie pisemnego oświadczenia.

Religia

Przedszkole organizuje naukę Religii dla dzieci 6-letnich:

  • w Iwanowicach zajęcia prowadzi ks. mgr Marcin Żuchowicz,
  • w oddziale w Sieciechowicach zajęcia prowadzi mgr Bożena Gumula.

Masz pytania?

Wszelkich informacji dotyczących pracy przedszkola udzielają nauczyciele poszczególnych oddziałów oraz dyrektor w ustalonych godzinach lub w innym czasie na życzenie rodziców.