Ochrona Danych

Klauzula informacyjna

Tożsamość administratora

Administratorem jest Samorządowe Przedszkole “Słoneczne” w Iwanowicach, mające siedzibę w Iwanowicach Włościańskich, ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice Włościańskie, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Ewę Doniec-Kolanowską.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować na adres siedziby, poprzez adres e-mail: przedszkole@iwanowice.pl oraz pod numerem telefonu (12)-388-40-16.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Grzegorz Palkij, z którym może się Pani / Pan skontaktować listownie pod adresem: ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice Włościańskie z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych oraz pod adresem mailowym: iodo.przedszkole@iwanowice.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać:
na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)
zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.
Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

Odbiorcy Danych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:

 • organom władzy publicznej,
 • podmiotom wskazanym w przepisach prawa,
 • podmiotom, którym placówka oświatowa przekazała dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Okres Przechowywania Danych

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy
wykorzystywać:

 • do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody),
 • przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • przez okres wskazany w przepisach prawa,
 • przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.

Prawa Podmiotów Danych

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści podanych danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Załączniki i materiały do pobrania