Rekrutacja

Potwierdzenie woli przyjęcia

Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola” Słoneczne” w Iwanowicach i Oddziału w Sieciechowicach na rok szkolny 2023/2024 zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w placówkach.

Bardzo prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych ,

o potwierdzenie woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w dniach

12.04.2023r. -21.04.2023r. w sekretariacie przedszkola w Iwanowicach .

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola “Słoneczne” W Iwanowicach ogłasza zapisy dzieci do Samorządowego Przedszkola “Słoneczne” W Iwanowicach oraz oddziału w Sieciechowicach na rok szkolny 2023/2024

Zapisy prowadzone będą od 7 marca do 31 marca 2023 roku.

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy wypełnić „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” i złożyć go w odpowiednim terminie w sekretariacie przedszkola w Iwanowicach .

Dokumenty dostępne są na dole strony w sekcji Załączniki

Zapisów dokonują rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

“Wniosek o przyjęcie do przedszkola” składają rodzice/prawni opiekunowie tylko tych dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do samorządowego przedszkola.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają “Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego“, dostępną w sekretariacie przedszkola.

Deklarację należy złożyć w terminie 6 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniach od 27 lutego 2023r. do dnia 6 marca 2023r. w przypadku nie dokonania tej formalności dziecko nie będzie brane pod uwagę w czynnościach rekrutacyjnych.

Dyrekcja prosi zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów o terminowe składanie wniosków i deklaracji.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Iwanowice.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przekroczy liczbę wolnych miejsc, powołana zostanie komisja rekrutacyjna, która dokona czynności rekrutacyjnych.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostanie opublikowana dnia 11 kwietnia 2023 roku w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

Załączniki