Organizacja pracy

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” jest Przedszkolem Publicznym. Swoją siedzibę ma w budynku położonym w Iwanowicach Włościańskich ul. Jana Pawła II 3 oraz w Sieciechowicach, ul. Rynek 5. 

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Iwanowice.

Jak działamy?

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, Aktu założycielskiego oraz Statutu.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” funkcjonuje cały rok. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez Organ Prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 17.00 w Iwanowicach ( 10 godzin na dobę) oraz w godzinach 7.00 – 17.00 w Sieciechowicach (10 godzin na dobę).

Świadczenia i podstawa programowa

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w czasie od 8.00 do 13.00.

Rodzice ponoszą odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie $2 ust 1. Uchwały NR XL/379/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 stycznia 2018 r. – opłata za godz tych zajęć wynosi 1 zł.

Wyżywienie

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
Posiłki dostarczane są do przedszkola przez firmę cateringową.
Odpłatność za dany miesiąc naliczana jest po zakończeniu miesiąca.

Opłaty za wyżywienie wpłacane są na wskazane konto:
92 1020 2906 0000 1102 0145 9304
10 dnia każdego następnego miesiąca na podstawie faktury wydanej przez firmę cateringową.

Odpłatność za wyżywienie w Oddziale w Iwanowicach i Oddziale w Sieciechowicach od 01.01.2023 r. wynosi:

a) za jeden posiłek – 3,50 zł (śniadanie)
b) za drugi posiłek – 10,50 zł (obiad)
c) za trzeci posiłek – 2,50 zł (podwieczorek)
Całodzienne wyżywienie – 16,50 zł

 

Odpłatność

Odpłatność za godziny ponadwymiarowe dokonywana jest przelewem na wskazane konto:
44 8614 0001 0020 0000 1733 0013 do 25 dnia każdego miesiąca na podstawie pisemnej informacji wydanej przez pracownika przedszkola.

Odbierać dzieci z przedszkola mogą tylko rodzice/prawni opiekunowie lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka.

Masz pytania?

Wszelkich informacji dotyczących pracy przedszkola udzielają nauczyciele poszczególnych oddziałów oraz dyrektor w ustalonych godzinach lub w innym czasie na życzenie rodziców.