Informacja w sprawie objęcia kwarantanną Samorządowego Przedszkola “Słoneczne” w Sieciechowicach

Data publikacji: 17.02.2021 r.

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, działając na podstawie art. 32, 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 unauczyciela Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach, ul. Jana Pawła II 3, Oddział w Sieciechowicach, zwraca się o przesłanie danych uczniów z oraz personelu z kontaktu z osobą zarażoną.

Wykaz powinien zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko dziecka/personelu,

b) nr PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer

paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest

możliwe ustalenie danych osobowych;

c) adres odbywania kwarantanny,

d) nr telefonu do kontaktu, w przypadku uczniów nr do opiekuna dziecka.

Na liście należy wpisać nazwę placówki z oznaczeniem grupy, do której uczęszczają wykazane dzieci.

Obowiązek przekazania powyższych danych związany jest z prowadzonym dochodzeniem  epidemiologicznym. Zgodnie z art. 32a wskazanej powyżej ustawy Państwowy Inspektor Sanitarny w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, od każdego, kto takie dane posiada. Dane osób obejmują między innymi imię i nazwisko; datę urodzenia; numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych; płeć; adres miejsca zamieszkania; informacje o aktualnym miejscu pobytu; numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Odmowa udzielenia informacji organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej może skutkować odpowiedzialnością w związku z wykroczeniami określonymi w art. 114 Kodeksu wykroczeń art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia ww. postępowań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit g) i i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 607 ze zm.) okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. W związku z powyższym, mając na uwadze, że datą ostatniej styczności z osobą zakażoną był dzień 12.02.2021 r.  dzieci i personel  obecni w tym dniu w Placówce, zobowiązani są poddać się kwarantannie od 17.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r. Koniecznym jest zatem poinformowanie rodziców dzieci bądź pracowników, kiedy miał miejsce ostatni kontakt z osobą zakażoną.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.) osoba poddana obowiązkowi kwarantanny nie odbywa już jej wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

2. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obejmowania kwarantanną jak i usprawiedliwiania nieobecności w pracy dostępne są na stronie internetowej PSSE w Krakowie.

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.

Z poważaniem,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Krakowie

Kraków, 16.02.2021 r.

i

Powiązane wpisy